به گزارش پایگاه خبری باشگاه، وحید ریگی با حضور در دفتر باشگاه و مذاکره با مدیران گیتی پسند به جمع شاگردان سعید عقیلی در تیم والیبال باشگاه پیوست.
ریگی 24 ساله سابقه حضور در تیم های شهرداری ورامین، پاس گرگان و سروقامتان همدان را دارد.

@fcgitipasand