دکترامیرحسین روشن فکر. پزشک ورزشی دکترای تخصصی حرکات اصلاحی


هنگامي كه در مورد سلامتي صحبت به ميان مي آيد بي ترديد وضعيت صحيح قرارگيريهنگامي كه در مورد سلامتي صحبت به ميان مي آيد بي ترديد وضعيت صحيح قرارگيريبدن شما هنگام فعاليت هاي گوناگون در رأس فهرست عوامل مهم سلامتي قرار خواهدگرفت، زيرا به اندازه تغذيه مناسب، ورزش، پرهيز از مواد الكلي و سيگار در حفظ سلامتيبدن موثر مي باشد. وضعيت صحيح قرارگيري اندام ها كمك مي كند تا كارهاي تان را با انرژيبيشتر و استرس و خستگي كمتر به انجام رسانيد.

  •  نحوه صحيح خم شدن، بلند كردن و حمل اشياء

همواره از ناحيه زانوها در حالي كه كمر خود را صاف نگاه داشته ايد خم شويد، هيچگاه ازناحيه كمر خم نشويد، اجسام سنگين تر از 10 كيلو را بلند نكنيد و اجسام سنگين را به بالاتر از سطح كمر نياوريد.پاها را اندكي از يكديگر فاصله دهيد تا روبروي جسم قرار گيرند، عضلات شكم را سفت ومنقبض كنيد و با استفاده از عضلات پا جسم را از زمين بلند كنيد، سپس زانوها را به آرامي صاف كنيد.هنگام حمل وسيله آن را تا حد ممكن نزديك بدن نگه داريد، بازوها بايد خم باشند، عضلات شكم سفت و به آهستگي گام برداريد. هنگام روي زمين قرار دادن اجسام نيز همان مراحل بلند كردن را به طور معكوس انجام دهيد.

هنگام حمل كيف يا چمدان آن ها را بطور متناوب با دست ديگر حمل كنيد تا توازن بين دوهنگام حمل كيف يا چمدان آن ها را بطور متناوب با دست ديگر حمل كنيد تا توازن بين دوسمت بدنت ان حفظ گردد

هميشه بين هل دادن اجسام سنگين و يا كشيدن آن، گزينه هل دادن را انتخاب كنيد.