نحوه انجام كارهاي روزانه

هنگامي كه در مورد سلامتي صحبت به ميان مي آيد بي ترديد وضعيت صحيح قرارگيريبدن شما هنگام فعاليت هاي گوناگون در رأس فهرست عوامل مهم سلامتي قرار خواهدگرفت، زيرا به اندازه تغذيه مناسب، ورزش، پرهيز از مواد الكلي و سيگار در حفظ سلامتيبدن موثر مي باشد. وضعيت صحيح قرارگيري اندام ها كمك مي كند تا كارهاي تان را با انرژيبيشتر و استرس و خستگي كمتر به انجام رسانيد.

  • نحوه صحيح راه رفتن

سر را بالا نگه داشته و با چشم هاي تان مستقيم به جلو نگاه كنيد. شانه هاي خود را در يكراستا با مابقي بدن تان حفظ كنيد. حركت طبيعي بازوها هنگام راه رفتن را مختل نكنيد(حركت دست و پاي مخالف). پاها را در يك راستا و موازي هم قرار داده و به اطراف منحرف نكنيد.

  • نحوه صحيح نشستن

براي اينكه درست نشستن را انجام دهيد، صاف و قائم بنشينيد، كمر راست و شانه ها به عقب، باسن شما بايد با پشت صندلي در تماس باشد، سه قوس طبيعي بدن بايد حين kشستن حفظ گردند و وزن بدن را به طور مساوي در دو سوي باسن توزيع كنيد.زانوها بايد هم سطح باسن و يا بالاتر از آن قرار گيرد براي اين كار مي توانيد از يك چهارپايه استفاده كنيد، پاها نبايد روي يكديگر قرار گيرند، سعي كنيد در يك وضعيت بيش از30 دقيقه ننشينيد، برخيزيد و پس از انجام دادن چند حركت كششي مجدداً بنشينيد.

                  

هنگام برخاستن از حالت نشسته به سمت جلو صندلي حركت كرده و با صاف كردن پاهاهنگام برخاستن از حالت نشسته به سمت جلو صندلي حركت كرده و با صاف كردن پاهابرخيزيد، از خم شدن به جلو از ناحيه كمر بپرهيزيد، سپس حركت كششي انجام دهيد،مثلاً 10 مرتبه كمر خود را خم و راست كنيد، از خم كردن گردن به اطراف تا حد امكان خودداري كنيد و جاي اين كار تمام بدن خود را به سمت دلخواه بچرخانيد.