آگاهی ازروش صحیح اجرای تمرینات ورزشی مهمترین اصل جهت کاهش آسیبها درحین انجام تمرینات می باشد.

 مدیر پزشکی ورزشی باشگاه صنایع گیتی پسند

دکترامیرحسین روشن فکر. پزشک ورزشی. دکترای تخصصی آسیبهای ورزشی وحرکات اصلاحی