جناب آقای دکترسلام. مادرمن 60 سال دارد وبدلیل در زانوها کم راه می رود وبه همین علت وزنش زیاد شده و هرروزهم کمترتحرک دارد وهمیشه می گوید تعادل ندارم اگر راه بروم زمین می خورم . برای ورزش ایشان چه میتوان کرد؟


دکترامیرحسین روشن فکر

پزشک ورزشی. دکترای تخصصی آسیبهای ورزشی وحرکات اصلاحی

باسلام خدمت شما

برای ایشان باید به ترتیب موارد زیر را انجام دهیم ودرصورت نیاز به ورزش ، ایشان چندین راه برای فعالیت ورزشی دارند که به مرور زمان باید زمان وتکرار وشدت فعالیتهای ورزشی را متناسب با درد زانوها تغییر داد.

درمرحله اول باید معاینه تخصصی پزشکی انجام وعلت درد زانوی ایشان مشخص گردد.

درمرحله بعد وزن را درصورت زیاد بودن بارژیم غذایی وتصحیح تغذیه کنترل کرد ووضعیت استحکام استخوانها را با آزمایشات مربوطه بررسی ودرصورت لزوم درمان کرد.

با توجه به سن وبه شرط نداشتن هیچگونه سابقه بیماری ، آرتروز زانوها برای ایشان محتمل می باشد . دراین شرایط بهترین ورزش درشروع برای ایشان ورزش درآب می باشد که پس ازمعاینه تخصصی ، نسخه ورزش وتمرین درآب برایشان تجویز می گردد.

درصورت عدم تمایل به استفاده ازآب به هرعلت، ورزش درمنزل با هدف تقویت عضلات وثبات زانو وبرقراری تعادل درحد توان ایشان دردستورکارقراردارد کهدونمونه ساده ورزش درادامه نمایش داده می شود.

درنهایت فیزیوتراپی جهت کاهش التهاب ودرد درکنار داروهای مربوط به کنترل دردو التهاب کمک کننده میباشد.

دکترامیرحسین روشن فکر- پزشک ورزشی

ورزش شماره 1 کشش عضلات خلف ران  با 20 ثانیه مکث و 5 تکرار برای هرطرف

ورزش شماره 2 کشش عضلات پشت ساق با 20 ثانیه مکث و 5 تکرار برای هرطرف

ورزش شماره 3 تقویت عضلات ران با انقباض عضلات جلوی ران با 5 ثانیه مکث و10 تکرار برای هرطرف