به زودی در بخش بازاریابی و تبلیغات سایت باشگاه گیتی پسند نحوه واگذاری و فروش تبلیغات محیطی و بصری باشگاه اعلام خواهد شد