با توجه به اشتباهات محرز داور دوم دیدار سن ایچ ساوه و گیتی پسند اصفهان ، باشگاه گیتی پسند ضمن ارسال فیلم های موجود مراتب شکایت خود را نسبت به آقای پورشایگان داور این دیدار به کمیته فوتسال و کمیته داوران ارسال نمود