16-10-2016 17:00

  • بازی
  • بازیکن
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
2 : 8
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

Player statistic

 گل  مهدی جاوید 5  
 گل  خوزه برونو سانتیاگو 3