سعید احمد عباسی

  • کادر فنی
  • تصاویر
سعید احمد عباسی
نام: سعید احمد عباسی
جمهوری اسلامی ایران  جمهوری اسلامی ایران
تیم: گیتی پسند اصفهان

سعید احمدعباسی

سعید احمد عباسی

تاریخ تولد: 9 مرداد 1371

شماره پیراهن: 9