کادر فنی

1.سید تقی موسوی =سرپرست
2.مهدی محمدی، سرمربی
3.علی ناطقی، مربی
.4آرمان بالو، مربی دروازه بانها
5.روح الله احمدی، پزشک
6.رسول غفوری، مدیر فنی
7.علیرضا رهبران، تدارکات

بازیکنان
8.حمید رضا نظری
9.دانیال شعاعی
10.محسن مطعیی
11.محمد بیاتی
12.محمدرضا آخوندی
13. امیرعباس کریمی
14.مهدی مهدیخانی
15.مسعود یوسف
16.ابوالفضل حسن خانی
17.علی اصغر سیمایی
18.علی اقاخانی
19.محمد مهدی خراسانی
20.سید سجاد موسوی
21.علی قربانی
22.مهدی عبدالهی
23.آرین باقری
24.پویا عمو هادی
25.امین طلایی
26.حسین مومنی
27.محمدرضا رضوی

28.بهزاد رسولی