لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته هفتم

جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
- : -
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
- : -
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
- : -
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
- : -
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
- : -
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک

هفته هشتم

جمعه, 09 شهریور 1397 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 09 شهریور 1397 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
- : -
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
جمعه, 09 شهریور 1397 17:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
- : -
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 09 شهریور 1397 17:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 09 شهریور 1397 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
- : -
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 09 شهریور 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 09 شهریور 1397 17:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
- : -
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس

هفته نهم

جمعه, 16 شهریور 1397 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
- : -
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 16 شهریور 1397 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
- : -
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 16 شهریور 1397 17:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
- : -
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 16 شهریور 1397 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
- : -
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 16 شهریور 1397 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 16 شهریور 1397 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
- : -
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 16 شهریور 1397 17:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
- : -
مقاومت کرج
مقاومت کرج
صفحه 3 از 5

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
رسا