لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته بیست و ششم

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین4 : 1دانشگاه آزاد تهران
4:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس8 : 2آذرخش بندرعباس
8:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
صفحه 10 از 10