برنامه مرحله نیمه نهایی

حفاری اهواز---- گیتی پسند / 26 بهمن ماه ساعت 16

سوهان محمد سیما قم---مس سونگون ورزقان / 26 بهمن ماه ساعت 16

گیتی پسند----حفاری اهواز/ 2 اسفند ماه ساعت 16

مس سونگون ورزقان--- سوهان محمد سیما قم/ 2 اسفند ماه ساعت 16

فینال مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد