برنامه فینال

 

بازی رفت

مس سونگون ورزقان--- گیتی پسند اصفهان/ 9 اسفند ماه ساعت 16 سالن پورشریفی تبریز

بازی برگشت

گیتی پسند---مس سونگون ورزقان/ 16 اسفند ماه ساعت 16:30 سالن پیروزی اصفهان