*
نام خود را به طور صحیح وارد کنید

*
لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد کنید

*
موضوع را مشخص نمایید

*
پیام مورد نظر خود را وارد نمایید

شما می توانید پیام های خود به مدیرعامل
باشـگاه فرهنگی ، ورزشی گیـتی پسنــد
از این طریق ارسال کنید.