به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، باشگاه گیتی پسند در سال 98 در کلیه رده های سنی از البسه تولیدی استارت استفاده خواهد کرد
گیتی پسند از سال 96 با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدات داخلی در همه رده های سنی خود از البسه تولید ایران استفاده می نماید


وب سایت www.start-shop.ir

اینستاگرام : start.ir