به گزارش سایت باشگاه غلامرضا جعفری مدیر فنی مدارس"آکادمی ها و تیم های پایه گیتی پسند در گفتگویی بیان داشت کلیه مدارس باشگاه طبق آخرین استاندارد های فدراسیون فوتبال برگزار میگردد.
وی گفت :در این دوره آموزشی هنر جویان با پیشرفته ترین متد های فوتبال و فوتسال و والیبال آشنا خواهند شد.
دکتر جعفری افزود:کلیه مراحل برنامه ریزی و تشکیل و راه اندازی مدارس با تصویب کمیته راهبردی مدارس و تیم های پایه باشگاه برگزار خواهد شد.
استاد رشته تربیت بدنی دانشگاه در ادامه گفت :تعدادی متقاطی جهت کسب امتیاز مدارس گیتی پسند در شهرستان ها داریم که بعد از بررسی شرایط آن ها در این کمیته و احراز شرایط این مدارس واگذار خواهد شد.
مدیر فنی تیم های پایه گیتی پسند در پایان گفت :برگزیده های مدارس به آکادمی و تیم های پایه گیتی پسند راه پیدا خواهند کرد.