به گزارش پایگاه خبری باشگاه، بازی های دور برگشت لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور که به میزبانی دو شهر رشت و قم به صورت مجتمع برگزار می گردد به شرح زیر می باشد:

گروه دوم (میزبان قم)

جمعه ۹۶/۷/۲۱
استراحت : مقاومت قزوین

ساعت : ۱۴:۰۰
طاها تنکابن – پرسپولیس خوزستان

ساعت : ۱۶:۰۰
فرش آرا مشهد – گیتی پسند اصفهان

ساعت : ساعت ۱۸:۰۰
هیئت فوتبال قم – آتلیه طهران قم

شنبه ۹۶/۷/۲۲
استراحت : هیئت فوتبال قم

ساعت : ۱۴:۰۰
پرسپولیس خوزستان – مقاومت قزوین

ساعت : ۱۶:۰۰
طاها تنکابن – گیتی پسند اصفهان

ساعت : ۱۸:۰۰
آتلیه طهران قم – فرش آرا مشهد

یکشنبه ۹۶/۷/۲۳
استراحت : پرسپولیس خوزستان

ساعت : ۱۴:۰۰
آتلیه طهران قم – طاها تنکابن

ساعت : ۱۶:۰۰
گیتی پسند اصفهان – مقاومت قزوین

ساعت : ۱۸:۰۰
فرش آرا مشهد – هیئت فوتبال قم

دوشنبه ۹۶/۷/۲۴
استراحت : فرش آرا مشهد

ساعت : ۱۴:۰۰
گیتی پسند اصفهان – پرسپولیس خوزستان

ساعت : ۱۶:۰۰
آتلیه طهران قم – مقاومت قزوین

ساعت : ۱۸:۰۰
هیئت فوتبال قم – طاها تنکابن

سه شنبه ۹۶/۷/۲۵
استراحت : گیتی پسند اصفهان

ساعت : ۱۴:۰۰
طاها تنکابن – فرش آرا مشهد

ساعت : ۱۶:۰۰
آتلیه طهران قم – پرسپولیس خوزستان

ساعت : ۱۸:۰۰
هیئت فوتبال قم – مقاومت قزوین

چهارشنبه ۹۶/۷/۲۶
استراحت : طاها تنکابن

ساعت : ۱۴:۰۰
گیتی پسند اصفهان – آتلیه طهران قم

ساعت : ۱۶:۰۰
فرش آرا مشهد – مقاومت قزوین

ساعت : ۱۸:۰۰
هیئت فوتبال قم – پرسپولیس خوزستان

پنجشنبه ۹۶/۷/۲۷
استراحت : آتلیه طهران قم

ساعت : ۱۴:۰۰
مقاومت قزوین – طاها تنکابن

ساعت : ۱۶:۰۰
فرش آرا مشهد – پرسپولیس خوزستان

ساعت : ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان – هیئت فوتبال قم

________________________

گروه اول (میزبان رشت)

جمعه ۹۶/۷/۲۱
استراحت : شرکت ملی حفاری ایران

ساعت : ۱۴:۰۰
شهروند ساری – موعود پیرادل مشهد

ساعت : ۱۶:۰۰
پدیده نصف جهان – دبیری تبریز

ساعت : ساعت ۱۸:۰۰
شهرداری رشت – لوازم خانگی بهروز قزوین

شنبه ۹۶/۷/۲۲
استراحت : لوازم خانگی بهروز قزوین

ساعت : ۱۴:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران – دبیری تبریز

ساعت : ۱۶:۰۰
پدیده نصف جهان اصفهان – شهروند ساری

ساعت : ۱۸:۰۰
شهرداری رشت – موعود پیرادل مشهد

یکشنبه ۹۶/۷/۲۳
استراحت : دبیری تبریز

ساعت : ۱۴:۰۰
موعود پیرادل مشهد – لوازم خانگی بهروز قزوین

ساعت : ۱۶:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری

ساعت : ۱۸:۰۰
شهرداری رشت – پدیده نصف جهان اصفهان

دوشنبه ۹۶/۷/۲۴
استراحت : شهرداری رشت

ساعت : ۱۴:۰۰
پدیده نصف جهان اصفهان – شرکت ملی حفاری ایران

ساعت : ۱۶:۰۰
موعود پیرادل مشهد – دبیری تبریز

ساعت : ۱۸:۰۰
شهروند ساری – لوازم خانگی بهروز قزوین

سه شنبه ۹۶/۷/۲۵
استراحت : شهروند ساری

ساعت : ۱۴:۰۰
موعود پیرادل مشهد – پدیده نصف جهان

ساعت : ۱۶:۰۰
دبیری تبریز – شهرداری رشت

ساعت : ۱۸:۰۰
لوازم خانگی بهروز قزوین – شرکت ملی حفاری ایران

چهارشنبه ۹۶/۷/۲۶
استراحت : پدیده نصف جهان

ساعت : ۱۴:۰۰
دبیری تبریز – لوازم خانگی بهروز قزوین

ساعت : ۱۶:۰۰
موعود پیرادل مشهد – شرکت ملی حفاری ایران

ساعت : ۱۸:۰۰
شهروند ساری – شهرداری رشت

پنجشنبه ۹۶/۷/۲۷
استراحت : موعود پیرادل

ساعت : ۱۴:۰۰
دبیری تبریز – شهروند ساری

ساعت : ۱۶:۰۰
لوازم خانگی بهروز قزوین – پدیده نصف جهان اصفهان

ساعت : ۱۸:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران – شهرداری رشت