به گزارش پایگاه خبری باشگا ، با اعلام کمیته فوتسال برنامه 12 هفته ابتدایی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر اعلام شد:

هفته اول
سه شنبه 06/04/96 ساعت 17:00
فرش آرا ء مشهد - آذرخش بندرعباس/ شهید بهشتی مشهد
چهارشنبه 07/04/96 ساعت 17:00
یاسین پیشرو قم - گیتی پسند اصفهان/ شهید حیدریان قم
ملی حفاری ایران - شهروند ساری/ نفت اهواز
دبیری تبریز - شهرداری ساوه / شهید پورشریفی تبریز
پنجشنبه 08/04/96 ساعت 17:00
ورزقان - تأسیسات دریایی ایرانیان / شهید پورشریفی تبریز
لبنیات ارژن شیراز – مقاومت البرز/ شهید ابوالفتحی شیراز
آتلیه طهران قم - مقاومت قرچک / شهید حیدریان قم

 

هفته دوم
سه شنبه 13/04/96 ساعت 17:00
گیتی پسند اصفهان - مقاومت البرز/ 25 آبان اصفهان
شهروند ساری - یاسین پیشرو قم/ سیدرسول حسینی ساری
آتلیه طهران قم - لبنیات ارژن شیراز / شهید حیدریان قم
چهارشنبه 14/04/96 ساعت 17:00
مقاومت قرچک - دبیری تبریز / هفتم تیر قرچک
شهرداری ساوه - فرش آرا ء مشهد/ فجر ساوه
تأسیسات دریایی ایرانیان - شرکت ملی حفاری ایران/ تالار هندبال تهران
آذرخش بندرعباس - مس سونگون ورزقان/ فجر بندرعباس

 

هفته سوم
یکشنبه 18/04/96 ساعت 17:00
لبنیات ارژن شیراز - گیتی پسند اصفهان / شهید ابوالفتحی شیراز
مقاومت البرز - شهروند ساری / انقلاب کرج
دوشنبه 19/04/96 ساعت 17:00
دبیری تبریز - آتلیه طهران قم / شهید پورشریفی تبریز
سه شنبه 20/04/96 ساعت 17:00
فرش آرا ء مشهد - مقاومت قرچک / شهید بهشتی مشهد
یاسین پیشرو قم - تأسیسات دریایی ایرانیان / شهید حیدریان قم
مس سونگون ورزقان - شهرداری ساوه / شهید پورشریفی تبریز
شرکت ملی حفاری ایران - آذرخش بندرعباس / نفت اهواز

 

هفته چهارم
جمعه 23/04/96 ساعت 17:00
شهروند ساری- گیتی پسند اصفهان / سیدرسول حسینی ساری
سه شنبه 27/04/96 ساعت 17:00
دبیری تبریز - لبنیات ارژن شیراز/ شهید پورشریفی تبریز
آتلیه طهران قم - فرش آرا ء مشهد/ شهید حیدریان قم
تأسیسات دریایی ایرانیان - مقاومت البرز/ تالار هندبال تهران
مقاومت قرچک - مس سونگون ورزقان / هفتم تیر قرچک
آذرخش بندرعباس - یاسین پیشرو قم/ فجر بندرعباس
شهرداری ساوه - شرکت ملی حفاری ایران / فجر ساوه

 

هفته پنجم
سه شنبه 03/05/96 ساعت 17:00
لبنیات ارژن شیراز - شهروند ساری/ شهید ابوالفتحی شیراز
فرش آرا ء مشهد - دبیری تبریز/ شهید بهشتی مشهد
گیتی پسند اصفهان - تأسیسات دریایی ایرانیان/ پیروزی اصفهان
مس سونگون ورزقان - آتلیه طهران قم/ شهید پورشریفی تبریز
مقاومت البرز - آذرخش بندرعباس/ انقلاب کرج
شرکت ملی حفاری ایران - مقاومت قرچک/ نفت اهواز
یاسین پیشرو قم - شهرداری ساوه/ شهید حیدریان قم

 

هفته ششم
سه شنبه 10/05/96 ساعت 17:00
فرش آرا ء مشهد - لبنیات ارژن شیراز/ شهید بهشتی مشهد
تأسیسات دریایی ایرانیان - شهروند ساری/ تالار هندبال تهران
دبیری تبریز - مس سونگون ورزقان/ شهید پورشریفی تبریز
مقاومت قرچک - یاسین پیشرو قم/ هفتم تیر قرچک
آتلیه طهران قم - شرکت ملی حفاری ایران/ شهید حیدریان قم
شهرداری ساوه - مقاومت البرز/ فجر ساوه
جمعه 13/05/96 ساعت 17:00
آذرخش بندرعباس - گیتی پسند اصفهان / فجر بندرعباس

 

هفته هفتم
یکشنبه 15/05/96 ساعت 17:00
لبنیات ارژن شیراز - تأسیسات دریایی ایرانیان/ شهید ابوالفتحی شیراز
مس سونگون ورزقان - فرش آرا ء مشهد/ شهید پورشریفی تبریز
یاسین پیشرو قم - آتلیه طهران قم/ شهید حیدریان قم
شرکت ملی حفاری ایران - دبیری تبریز/ نفت اهواز
مقاومت البرز - مقاومت قرچک/ انقلاب کرج
چهارشنبه 18/05/96 ساعت 17:00
گیتی پسند اصفهان - شهرداری ساوه/ پیروزی اصفهان
شهروند ساری - آذرخش بندرعباس/ سیدرسول حسینی ساری

 

هفته هشتم
جمعه 20/05/96 ساعت 17:00
مس سونگون ورزقان - لبنیات ارژن شیراز/ شهید پورشریفی تبریز
آتلیه طهران قم - مقاومت البرز/ شهید حیدریان قم
فرش آرا ء مشهد - شرکت ملی حفاری ایران/ شهید بهشتی مشهد
شنبه 21/05/96 ساعت 17:00
دبیری تبریز - یاسین پیشرو قم / شهید پورشریفی تبریز
دوشنبه 23/05/96 ساعت 17:00
آذرخش بندرعباس - تأسیسات دریایی ایرانیان/ فجر بندرعباس
مقاومت قرچک - گیتی پسند اصفهان/ هفتم تیر قرچک
شهرداری ساوه - شهروند ساری/ فجر ساوه

 

هفته نهم
جمعه 27/05/96 ساعت 17:00
شرکت ملی حفاری ایران - مس سونگون ورزقان/ نفت اهواز
یاسین پیشرو قم - فرش آرا ء مشهد/ شهید حیدریان قم
مقاومت البرز - دبیری تبریز/ انقلاب کرج
شنبه 28/05/96 ساعت 17:00
لبنیات ارژن شیراز - آذرخش بندرعباس/ شهید ابوالفتحی شیراز
تأسیسات دریایی ایرانیان - شهرداری ساوه/ تالار هندبال تهران
شهروند ساری - مقاومت قرچک/ سیدرسول حسینی ساری
گیتی پسند اصفهان - آتلیه طهران قم/ پیروزی اصفهان

 

هفته دهم
پنجشنبه 02/06/96 ساعت 17:00
مس سونگون ورزقان - یاسین پیشرو قم / شهید پورشریفی تبریز
جمعه 03/06/96 ساعت 17:00
شهرداری ساوه - آذرخش بندرعباس/ فجر ساوه
شرکت ملی حفاری ایران - لبنیات ارژن شیراز/ نفت اهواز
مقاومت قرچک - تأسیسات دریایی ایرانیان/ هفتم تیر قرچک
فرش آرا ء مشهد - مقاومت البرز/ شهید بهشتی مشهد
آتلیه طهران قم - شهروند ساری/ شهید حیدریان قم
دبیری تبریز - گیتی پسند اصفهان/ شهید پورشریفی تبریز

 

هفته یازدهم
پنجشنبه 09/06/96 ساعت 17:00
شهروند ساری - دبیری تبریز/ سیدرسول حسینی ساری
تأسیسات دریایی ایرانیان - آتلیه طهران قم/ تالار هندبال تهران
جمعه 10/06/96 ساعت 17:00
آذرخش بندرعباس - مقاومت قرچک/ فجر بندرعباس
مقاومت البرز - مس سونگون ورزقان/ انقلاب کرج
لبنیات ارژن شیراز - شهرداری ساوه/ شهید ابوالفتحی شیراز
گیتی پسند اصفهان - فرش آرا ء مشهد / پیروزی اصفهان
یاسین پیشرو قم - شرکت ملی حفاری ایران/ شهید حیدریان قم

 

هفته دوازدهم
سه شنبه 14/06/96 ساعت 17:00
دبیری تبریز - تأسیسات دریایی ایرانیان / شهید پورشریفی تبریز
چهارشنبه 15/06/96 ساعت 17:00
مقاومت قرچک - شهرداری ساوه/ هفتم تیر قرچک
شرکت ملی حفاری ایران - مقاومت البرز/ نفت اهواز
آتلیه طهران قم - آذرخش بندرعباس/ شهید حیدریان قم
مس سونگون ورزقان - گیتی پسند اصفهان/ شهید پورشریفی تبریز
یاسین پیشرو قم - لبنیات ارژن شیراز شهید حیدریان قم
فرش آرا ء مشهد - شهروند ساری شهید بهشتی مشهد