به گزارش پایگاه خبری باشگاه برنامه کامل مسابقات جام باشگاه‌های آسیا ۲۰۱۷ در کشور ویتنام به شرح زیر اعلام شد

گروه A:
روز نخست (۲۰ جولای / ۲۹ تیر)
* الظفره - ویک وایپرز
* تای‌سون نام - ارم

روز دوم (۲۲ جولای / ۳۱ تیر)
* ارم - الطفره
* ویک وایپرز - تای‌سون نام

روز سوم (۲۴ جولای / ۲ امرداد)
* ویک وایپرز - ارم
* تای‌سون نام - الظفره

گروه B:
روز نخست (۲۱ جولای / ۳۰ تیر)
* الریان - واموس ماتارام
* نفت الوسط - دیسی اینوست

روز دوم (۲۳ جولای / ۱ امرداد)
* دیسی اینوست - الریان
* واموس ماتارام - نفت الوسط

روز سوم (۲۵ جولای / ۳ امرداد)
* واموس ماتارام - دیسی اینوست
* نفت الوسط - الریان

گروه C:
روز نخست (۲۰ جولای / ۲۹ تیر)
* شنزن نانلینگ - شورایکا اوساکا

روز دوم (۲۲ جولای / ۳۱ تیر)
* گیتی پسند - شنزن نانلینگ

روز سوم (۲۴ جولای / ۲ امرداد)
* شورایکا اوساکا - گیتی پسند

گروه D:
روز نخست (۲۱ جولای / ۳۰ تیر)
* بانک بیروت - چونبوری بلو وی

روز دوم (۲۳ جولای / ۱ امرداد)
* آلمالیقدیسی اینوست - بانک بیروت

روز سوم (۲۵ جولای / ۳ امرداد)
* چونبوری بلو وی - آلمالیق

مرحله یک‌چهارم نهایی (۲۷ جولای / ۵ امرداد):
* اول گروه D - دوم گروه C
* اول گروه C - دوم گروه D
* اول گروه B - دوم گروه A
* اول گروه A - دوم گروه B

نیمه‌نهایی (۲۸ جولای / ۶ امرداد):
* برنده یک‌چهارم نهایی ۱ - برنده یک‌چهارم نهایی ۳
* برنده یک‌چهارم نهایی ۲ - برنده یک‌چهارم نهایی ۴

رده‌بندی (۳۰ جولای / ۸ امرداد):
* بازنده نیمه‌نهایی ۱ - بازنده نیمه‌نهایی ۲

فینال (۳۰ جولای / ۸ امرداد):
* برنده نیمه‌نهایی ۱ - برنده نیمه‌نهایی ۲