به گزارش پایگاه خبری باشگاه احمد شمس مدیر اجرایی تیم فوتسال گیتی پسند با توافق های حاصله در سمت خود ابقا شد.