به گزارش پایگاه خبری باشگاه بیش از هزار نفر در مسابقه پیامکی بازی گیتی پسند و شهروند ساری شرکت کردند که حدود 90 درصد به برد گیتی پسند در این بازی رای دادند و نکته جالب توجه در این مسابقه حضور افراد از استانهای مختلف کشور در این برنامه بود و دونفر برنده نیز از استانهای مشهد و تهران بودند.
اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشند:
1- ابوالحسن عسکری            0135***0913
2- محمد کرمی                    7941***0913
3- پویا رضوانی                     3793***0938
4-  سیدمحمدرضا منتظرین      4985***0912
5-  فاطمه کریمی                  1964***0915