به گزارش سایت باشگاه وبه نقل از ورزش کارکنان برنامه چهارمین شب مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند جام ولایت 3 به شرح زیر می باشد:

یکشنبه مورخ 93/4/22 ساعت 21/15 آبنوس آوند گسترش
ساعت 21/45 کیمیا جاوید 2 مونا ماهان
ساعت 22/15 سپهر فوم دفتر مرکزی 2