تکلیف امتیاز تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران در هاله ای از ابهام قرار دارد.