بر اساس تقویم اجرایی سالیانه ورزش کارکنان باشگاه از ساعت ۱۲:۰۰ امروز حدود 80 نفراز پرسنل واحد های مختلف گیتی پسند با رعایت سهمیه اختصاص یافته در چهار سایت پرتاب دارت به رقابت پرداختند .پس از دو ساعت تلاش شرکت کنندگان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی که با زمانبندی مشخص برای هر واحد تعیین گردیده بود نتایج زیر حاصل گردید.
۱.آقای مجتبی آقاسی زاده از شرکت آبنوس باکسب ۱۹۳ امتیاز مقام اول
۲.آقای جواد خلخالی از شرکت آذین لوله با کسب ۱۹۱امتیاز مقام دوم
۳.آقای امیر ایزدی از شرکت آذین لوله با کسب ۱۶۸ امتیاز مقام سوم
۴.آقای آرمان شفیعی از شرکت سروش صنعت با کسب ۱۶۳ امتیاز مقام چهارم
۵.آقای رضا دستجردی از شرکت اصفهان چالاک با کسب ۱۶۱ امتیاز مقام پنجم
۶.آقای امیر علی مسیبی از شرکت اصفهان چالاک با کسب ۱۵۵ امتیاز مقام ششم