مسابقات ورزشی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند،از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه۱۴'۸'۹۹ به میزبانی شرکت آذین لوله در رشته تنیس روی میز آغاز گردید.
در این رشته تعداد ۵۵ نفر از کارکنان در جدول یک حذفی به رقابت پرداختند.پس از انجام ۶۳ مسابقه نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.
علیرضا ترابی از شرکت آتی لوله مقام اول
شهاب کریمی از شرکت آذین لوله مقام دوم.
یوسف بابایی از شرکت مونا پلیمر وسید جعفر عبدالهی از شرکت سروش صنعت مشترکا" مقام سوم.