ضمن تشكر از مشاركت همكاران ارجمند در پويش پياده روي ومعرفي برترين هاي فعاليت مذكور به اطلاع مي رساند:به مناسبت گرامي داشت هفته تربيت بدني(26 مهر تا 2 آبان ماه) اين باشگاه در نظر دارد براي كاركنان وخانواده هاي تحت پوشش در قالب ورزش در خانه اقدام به برگزاري مسابقات همگاني با شرايط زير نمايد.از علاقه مندان حضور در اين برنامه درخواست مي گردد،فعاليت هاي خود را در قالب فيلم 2 دقيقه ايي ،حد اكثر تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه7/8/99 از طريق كانال ارتباطي رابطين واعضاء كميته هاي ورزشي واحد هاي گروه با اين باشگاه جهت ارزيابي وانتخاب آثار برگزيده ارسال نمايند.(در صورت نياز به مكتوب بودن توضيحات،لازم است از متن مورد نظر عكس گرفته شده وهمراه فيلم ارسال گردد).

افراد مجاز براي حضور در فعاليت ها:

1- كاركنان ،همسران كاركنان،فرزندان پسر ودختر در گروههاي سني،زير شش سال،زير 10 سال،زير 15 سال،بالاي 15 سال .

شرايط اجراي فعاليت ها:

1- استفاده صحيح از كليه ابزار ورزشي در اختيار و متناسب در خانه مانند:راكت وتوپ تنيس روي ميز(ضربه هاي فورهند وبك هند همز مان با دودست)، كشش بارفيكس،طناب زني، كش هاي بدن سازي،بازي هاي تفريحي ومحلي (پرتاب هاي هدفمند،سرگرمي هاي ورزشي و...)بامشاركت كليه اعضاء خانواده، استفاده از وسايل باز يافتي (مانند ساخت توپ فعاليت، با كاغذ وروزنامه هاي باطله و.....

2- رعايت نكات ايمني در فضاي در اختيار،روش صحيح حركات،و......

3- پوشش مناسب ورزشي نسبت به نوع فعاليت ها.

4- رعايت اصول پوشش وفرهنگ جامعه ،ضمن اجرا.

چگونگي انتخاب برترين ها:

به افراد وگروههاي برتر به شرح زير جوايزي ارزشمندي از سوي باشگاه اهدا خواهد شد.

1- بررسي كيفيت اجراي فعاليت،تنوع اجرا در برنامه ها،زمان بيشتر در فعاليت هاي استقامتي،نوع فيلمبرداري، نوآوري وخلاقيت در اجرا، وفاق ،همدلي ومشاركت بيشتر اعضاءخانواده در اجراي افراد،تناسب نوع فعاليت ها با گروه سني وجنسيت شركت كنندگان.

2- گروه كاركنان سه نفر برتر در فعاليت هاي انفرادي.

3- گروه همسران سه نفر برتر در فعاليت هاي انفرادي.

4- گروه دختران وپسران زير شش سال سه نفر برتر در فعاليت هاي انفرادي.

5- گروه دختران وپسران زير 10 سال سه نفر برتر در فعاليت هاي انفرادي.

6- گروه دختران وپسران زير 15 سال سه نفر برتر در فعاليت هاي انفرادي.

7- گروه دختران وپسران بالاي 15 سال سه نفر برتر در فعاليت هاي انفرادي.

8- سه گروه برتر خانوادگي در فعاليت هاي مشترك تفريحي وبومي محلي.

نفرات برتر در پويش پياده روي:

1- آقاي حسين نوري از فاوا

2- آقاي محمد رضا رجايي از فاوا

3- آقاي امير ايزدي از شركت آذين لوله

توزيع جوايز هر دو برنامه با اطلاع رساني قبلي ،پس از انتخاب برترين هاي ورزش در خانه انجام خواهد شد.