شرکت آتی لوله سپاهان با درایت وهمراهی مدیران ارجمند خود وبا ایجاد شرایط مناسب وهمکاری های صمیمانه، آماده برگزاری سومین هفته مسابقات مدیران صنایع گیتی پسند شده بودند.این برنامه از ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه ۱۴'۷'۹۹ با شرکت ۷۵ نفر مدیران واحد های تحت پوشش در سالن ورزشی این شرکت آغاز وپس از دوساعت رقابت ورفاقت،نتایج زیر بدست آمد:
آقای سینا حقیقی از شرکت آبنوس با ۵۵ امتیاز وزمان ۵۸ثانیه،مقام اول.
آقای هادی فخری از شرکت آذین لوله با کسب ۵۵ امتیاز وزمان ۶۰ ثانیه، مقام دوم.
آقای جواد حسن پوریان از شرکت دینا پلیمر با کسب۴۵ امتیاز وزمان۸۴ ثانیه،مقام سوم.
آقای محمود شمالی از فاوا با کسب ۳۵ امتیاز وزمانی ۴۸ثانیه ،مقام چهارم
آقای علی جعفری از شرکت آوند گسترش با کسب ۳۵ امتیاز وزمان ۵۰ ثانیه،مقام پنجم.
آقای شاهین دانشمند از شرکت اصفهان چالاک وکسب ۳۰ امتیاز وزمانی ثانیه ،مقام ششم.