شرکت آبنوس از واحد های تابعه گروه صنایع گیتی پسنددر سیزدهمین هفته پویش دوشنبه های ورزش ومحیط ، با همراهی صمیمانه مدیران وکارکنان خود،میزبان فعالیت مذکور بود.در این برنامه که از ساعت ۷:۳۰ صبح وبه مدت ۱۰ دقیقه به طول انجامید،نمایندگان باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند با اجرای ورزش صبحگاهی ،حاضرین را با شور ونشاط لازم ،آماده حضور در سنگر صنعت وتولید نمودند.این پویش با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران استان اصفهان ، مدیریت فدراسیون ورزش کارگری کشور واجرای پیگیر باشگاه فرهنگی ورزشی گروه صنایع هفتگی در واحد های صنعتی برگزار می شود.

@fcgitipasand