با حضور تعداد قابل توجهی از کارکنان ومدیران شرکت مونا پلیمر،پویش ورزش وکار از ساعت ۷:۲۰ صبح روز سه شنبه ۱۴'۵'۹۹با حضور نمایندگان هیئت ورزشی کارگران استان اصفهان وباشگاه گیتی پسند برگزار شد.