از ساعت ۷ صبح امروز سه شنبه  کارکنان شرکت اصفهان چالاک از واحد های تحت پوشش گروه صنایع گیتی پسند،با شور وشوقی مثال زدنی وارد مجموعه کاری خود شدند چراکه مقرر بود با هماهنگی باشگاه گیتی پسند ،فدراسیون ورزش کارگران ،هیات ورزشی کارگران واداره امور فرهنگی ورزشی کارگران استان اصفهان پویش سه شنبه های ورزشی محیط کار را با همت مدیران ارشد این واحد کاری میزبان باشند.این فعالیت صبحگاهی با اجرای مدیر ورزش کارکنان باشگاه وهمراهی بیش از ۱۵۰ نفر پرسنل از ساعت ۷:۲۰ آغاز وبه مدت ۱۰ دقیقه با حرکات ورزشی مناسب شروع کار روزانه،ادامه یافت.
شرکت اصفهان چالاک از واحد های پر جمعیت گروه صنایع گیتی پسند است که در مسیر تولید فعالیت دارد.شور وهیجان عمومی شرکت کنندگان در فعالیت مذکور ،مثال زدنی وعامل نشاط صبحگاهی کارکنان شد