به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با پیشنهاد علیرضا جنتی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند و تصویب مجمع باشگاه ، آقایان محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه با حفظ سمت و پوریا جنتی به عنوان اعضاء جدید هیئت مدیره این باشگاه انتخاب و به سایر اعضاء اضافه شدند