اولین پویش سه شنبه های ورزشی در محیط کار استان اصفهان،به میزبانی گروه صنایع گیتی پسند برگزار شد
به پیشنهاد اداره امور فرهنگی ، ورزشی کارگران استان اصفهان،برای پویش سه شنبه های ورزشی در محیط کارواحد های صنعتی استان اصفهان،شرکت آذین لوله سپاهان از مجموعه گروه صنایع گیتی پسند پذیرای اولین برنامه این فعالیت گردید.
از ساعت ۷:۲۰ صبح روز سه شنبه ۱۷'۴'۹۹ با حضور نماینده اداره امور فرهنگی ورزشی کارگران استان اصفهان ونماینده باشگاه فرهنگی ورزشی گروه وهمکاری صمیمانه مدیریت وکارکنان شرکت آذین لوله سپاهان ،زنگ ورزش صبحگاهی در این واحد به صدا در آمد.
در این برنامه تعداد کثیری از کارکنان واحد مذکور با رعایت پروتکل های لازم،با همراهی مدیر ورزش کارکنان گروه اقدام به اجرای ده دقیقه ایی ورزش صبحگاهی نمودند.بر اساس این طرح مقرر است سایر واحدهای گروه در سه شنبه های آتی با برنامه ریزی باشگاه وتعامل مدیران مربوطه میزبان این طرح نشاط آور صبحگاهی باشند.