با خبر شدیم پدر بزرگ , جناب آقای دکتر آرش جابری سرپرست کمیته فوتسال , دعوت حق را لبیک گفته است .

باشگاه گیتی پسند بر خود واجب می داند مصیبت وارده را به ایشان تسلیت و برای آن مرحوم طلب مغفرت الهی نماید