به گزارش پایگاه خبری باشگاه ششمین دوره مسابقات ولیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند از روز جمعه 8 آذر ماه در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار خواهد شد

برنامه این مسابقات به شرح ذیل است

توضیحات:
الف -ردیف قرعه تیمها:1-آذین لوله 2- سپهر پلیمر 3- اصفهان چالاک 4- آتی لوله 5- مونا پلیمر
دور مسابقات:
5 استراحت
4 1
3 2
ب- به علت میزبانی تیم کارکنان گیتی پسند در مسابقات لیگ فوتسال کارگران استان، روز جمعه 15 آذر ماه مسابقات والیبال برگزار نمی شود.
ج- از کلیه تیمها درخواست می شود حد اقل 15 دقیقه قبل از آغاز مسابقه با پوشش ورزشی کامل در سالن حضور یابند.
د - اعضاءکمیته فنی واجرایی مسابقات ،بر اساس اعلام آمادگی کتبی،آقایان اسماعیل امیدی از شرکت آبنوس،جواد اعظمی از شرکت اصفهان چالاک وعبد اله مزروعی از شرکت آتی لوله.