به گزارش پایگاه خبری باشگاه با پیشنهاد حمید بیغم سرمربی تیم بزرگسالان گیتی پسند مقرر گردید طی دو روز از بین بازیکنان صرفاً اصفهانی و بومی تست گیری بعمل آمده و در صورت انتخاب بازیکنان مد نظر به تیم بزرگسالان راه پیدا نمایند

زمان:

شنبه مورخ 28 اردیبهشت ساعت 18 متولدین سال 1377 به بعد

یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ساعت 16:30 متولدین سال 1377 به بعد

محل تست گیری سالن پیروزی اصفهان

همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامیست

البسه ورزشی و کفش سالنی به همراه داشته باشید