به گزارش پایگاه خبری باشگاه صبح چهارشنبه موضوعات ورزشی کارکنان گروه با مشارکت مدیریت پژشکی ورزشی و ورزش کارکنان باشگاه و همکاری مدیر واحد آموزش گروه تشکیل گردید.در این دوره از کلاس ها موضوعاتی با عناوین روانشناسی ورزشی،تغذیه ورزشی،آشنایی با صدمات ورزشی حین فعالیت،مراقبت از آسیب های ورزشی،مقدماتی از علم تمرین و آشنایی با اهداف مسابقات ورزشی وچگونگی طراحی جداول ورزشی توسط اساتید مرتبط تدریس می شود.در اولین جلسه آقای عبدالهی کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی برای تعداد ۲۶ نفر نمایندگان ورزشی واحد های مختلف گروه در خصوص تمرین وکنترل ذهنی و مدیریت ها در موارد مختلف روانشناسی مطالب بیان داشتند،وبا ایجاد فضای پرسش وپاسخ به ابهامات فراگیران در شرایط مختلف وچگونگی برخورد با بهره گیری از علم روانشناسی ورزشی با موارد مطرح شده ،پاسخگوی حاضرین شدند.دومین روز این برنامه از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۸'۱۰'۹۷در واحد آموزش گروه واقع در مجموعه شرکت چالاک بر گزار می گردد.