به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، نتابج مسابقات والیبال کارکنان گروه در روز جمعه ۱۳'۱۱'۹۶برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد: 
آتی لوله یک ۲ بهینه کار ۱
(۲۵-۱۹و۲۵-۲۳و۱۵-۷)
مونا پلیمر ۲ سروس صنعت ۰
(۱۹-۲۵و۲۵-۱۴)
آذین لوله ۱ آتی لوله دو ۲
۲۵-۱۹و۳۰-۲۸و۱۱-۱۵)
کیمیا جاوید ۰ ماهان چالاک ۲
۲۵-۲۱ و ۱۷-۲۵)

همچنین با توجه به نتایج بدست آمده برنامه نیمه نهایی مسابقات به شرح زیر اعلام می گردد.
مونا پلیمر با ماهان چالاک ساعت ۱۵
آتی لوله یک با آتی لوله دو ساعت ۱۶
مسابقات نهایی این دور از مسابقات روز یکشنبه ۲۲'۱۱'۹۶ طبق برنامه زیر اجرا می گردد.
بازنده های مسابقات روز جمعه۲۰'۱۱'۹۶ ساعت ۱۵:۳۰(رده بندی)
برنده های مسابقات جمعه ۲۰'۱۱'۹۶ ساعت ۱۶:۳۰(فینال)
را برگزار می کنند.