به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در روز جمعه 6 بهمن ماه برگزار شد و نتایج ذیل بدست آمد:
آتی لوله دو۲ منابع انسانی ۰
(۲۰-۲۵ و۲۵-۱۸)
مونا پلیمر ۲ بهینه کار ۰
(۱۹-۲۵و۲۵-۱۸)
کیمیا جاوید ۲ سپهر پلیمر ۰
(۲۶-۲۸و۲۵-۲۰)
بر اساس نتایج آخرین هفته دور گروهی مسابقات تیمهای صعود کرده به مرحله دوم به شرح زیر معرفی می گردند.
گروه اول: آتی لوله یک اول،آذین لوله دوم،ماهان چالاک سوم،سروش صنعت چهارم.
گروه دوم:مونا پلیمر اول،کیمیا جاوید دوم،آتی لوله ۲ سوم،بهینه کار چهارم.
با توجه به رتبه تیمها در دو گروه الف وب مسابقات حذفی در روز جمعه ۱۳'۱۱'۹۶به ترتیب زیر اجرا خواهد شد.
آتی لوله یک با بهینه کار ساعت ۱۵
مونا پلیمر با سروش صنعت ساعت ۱۶
کیمیا جاوید با ماهان چالاک ساعت ۱۷
آذین لوله با آتی لوله دو ساعت ۱۸
پس از انجام چهار مسابقه فوق چهار تیم برنده به مرحله نیمه نهایی صعود ودر روز جمعه ۲۰'۱۱'۹۶ به رقابت می پردازند.
بعد از مسابقات جمعه ۲۰'۱۱'۹۶مرحله پایانی برگزار می شود.برندگان در فینال و بازنده ها در مسابقه رده بندی رقابت خواهند نمود.