به گزارش خانه خبر گیتی پسند، در روز ششم این مسابقات چهار دیدار برگزار شد که این نتایج را به همراه داشت:

ماهان چالاک 2- سروش صنعت صفر

(۲۵بر 18 و 25 بر 19)

بهینه کار صفر- کیمیا جاوید 2

(17 بر ۲۵و 17 بر 25)

سپهر پلیمر 2- معاونت اداری و منابع انسانی صفر

(25 بر 23 و 25 بر 23)

معاونت مالی صفر- آذین لوله 2

(13 بر 25 و 19 بر 25)

 

مسئول وزش همگانی باشگاه رده بندی گروه های دو گانه این رقابت ها را تا پایان روز ششم اعلام کرد.

گروه اول:

1- کیمیا جاوید 3 پیروزی و 9 امتیاز

2- مونا پلیمر 3 پیروزی و 7 امتیاز

3-بهینه کار 2 پیروزی و 7 امتیاز

4-سپهر پلیمر، 1 پیروزی و 4 امتیاز

۵-آتی لوله دو 1 برد 3 امتیاز

5-معاونت اداری و منابع انسانی بدون امتیاز

 

گروه دوم:

1- آتی لوله یک 3 پیروزی و 6 امتیاز

2-ماهان چالاک 2 پیروزی و 8 امتیاز

3-آذین لوله 2 پیروزی و 6 امتیاز

4-سروش صنعت 1 پیروزی و 4 امتیاز

5-معاونت مالی بدون امتیاز

 

همچنین برنامه هفته هفتم این رقابت ها نیز به شرح زیر اعلام شد:

جمعه 29 دی ماه 96

آذین لوله-سروش صنعت ساعت 15

مونا پلیمر-معاونت اداری و منابع انسانی ساعت 16

آتی لوله دو-سپهر پلیمر ساعت 17

معاونت مالی-آتی لوله یک ساعت 18