به گزارش پایگاه خبری باشگاه در چهارمین هفته فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند نتایج ذیل بدست آمد
کیمیا جاوید یک ۳ بهینه کار ۲
شاهین اصفهان چالاک ۷ تولید مونا۱
دفتر اصفهان(شریعتی)۲ منتخب دینا ومونا ۲
شهید رضایی آتی لوله ۶دفتر اصفهان(آزاد) ۲