با عنایت به در اختیار گرفتن سالن ورزشی قدس کارگران(محل برگزاری مسابقات والیبال کارکنان گروه)،از جانب باشگاه کارگران استان جهت برگزاری مسابقات تکواندوی نونهالان استان اصفهان وموافقت تیمهای شرکت کننده،جهت صرفه جویی زمانی، مقرر است هفته پنجم وپایانی مسابقات مذکور از ساعت 16 روز جمعه 4/11/98 در سالن ورزشی باشگاه کارگران واقع در چهار باغ بالا (ایستگاه متروی شریعتی) به شرح زیر برگزار گردد.از مدیران ومسئولین تیمهای ذینفع در خواست می شود به عوامل تیم های مربوطه جهت حضور به موقع در محل جدید مسابقات اقدامات لازم را مبذول فرمایند. ضمنا"جدول رده بندی تیمها در پایان هفته چهارم به شرح ذیل تقدیم می گردد.
برنامه مسابقات:
مونا پلیمر با سپهر پلیمر ساعت 16
آتی لوله با اصفهان چالاک ساعت 17