به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، ضمن عرض پوزش به دلیل تاخیر سه هفته ایی در اجرای مسابقات والیبال کارکنان گروه،به اطلاع می رساند طبق برنامه زیر سه هفته پایانی مسابقات مذکور برگزار خواهد شد.خواهشمند است به اعضاء تیم آن واحد ابلاغ گرددحد اقل 15 دقیقه قبل از شروع مسابقه در سالن برگزاری حضورداشته باشند.

روز جمعه 20/10/98

آتی لوله با سپهر پلیمر ساعت 16

مونا پلیمر با آذین لوله ساعت 17

روز جمعه 27/10/98

اصفهان چالاک با آذین لوله ساعت 16

آتی لوله با مونا پلیمر ساعت 17

روز جمعه 4/11/98

سپهر پلیمر با مونا پلیمر ساعت 16

اصفهان چالاک با آتی لوله ساعت17