به گزارش پایگاه خبری باشگاه، عصر امروز دو دیدار در مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار شد که نتایج ذیل به دست آمد

مونا پلیمر ۲
اصفهان چالاک ۰

سپهر پلیمر ۲
آذین لوله ۰