به گزارش پایگاه خبری باشگاه عصر امروز در سالن قدس کارگران اصفهان ششمین دوره مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با انجام دو دیدار آغاز شد
در روز اول والیبال کارکنان گروه این نتایج بدست آمد

آذین لوله 1
آتی لوله 2

سپهر پلیمر1
اصفهان چالاک2