به گزارش پایگاه خبری باشگاه ظهر امروز با حضور محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه ، رامز معاون منابع انسانی گروه صنایع گیتی پسند و معشوری مدیر ورزش کارکنان باشگاه ، سالن ورزشی آتی قطعه در شهرک صنعتی موچه خورت اصفهان بصورت رسمی افتتاح شد
این سالن مجهز به دو میز تنیس ، دو فوتبال دستی ، دارت و محوطه ورزش برای کارکنان گروه صنایع گیتی پسند می باشد