روز  و تاریخ

 

تیم

با

تیم

ساعت

هفته

جمعه

5/11/97

کیمیا جاوید

*

*

*

*

نوین اتصال

16

هفتم

مونا پلیمر

صنایع فلزی

17

هفتم

سپهر پلیمر

آتی لوله

18

هفتم

دفتر اصفهان

آتی قطعه

19

هفتم

جمعه

12/10/97

تیم اول

*

 

*

تیم چهارم

16

حذفی

 

تیم دوم

تیم سوم

17

حذفی

 

جمعه

19/11/97

بازنده مسابقه حذفی اول

*

 

*

 

بازنده مسابقه حذفی دوم

 

16

رده بندی

برنده مسابقه حذفی اول

برنده مسابقه حذفی دوم

17

فینال