به گزارش پایگاه خبری باشگاه مرحله نهایی مسابقات دارت کارکنان گروه صنایع گیتی پسند روز چهارشنبه به میزبانی شرکت آتی لوله سپاهان و حضور تعداد۹۰ نفر از منتخبین واحد های مختلف گروه برگزار و نفرات برتر به شرح زیر معرفی گردیدند.
آرش حیدر نژاد از شرکت کیمیا جاوید با کسب ۲۲۱ امتیاز مقام اول.
مهدی ابراهیمی از شرکت آتی لوله سپاهان با کسب ۱۹۹ امتیاز مقام دوم.
ابوالفضل صابر نژاد از شرکت اصفهان چالاک با کسب ۱۹۰ امتیاز مقام سوم.