به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته ششم مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار شد که نتایج ذیل حاصل شد

صنایع فلزی چالاک 2 آتی لوله 1

نوین اتصال 2 آتی قطعه 0

مونا پلیمر 2 دفتر اصفهان 0

سپهر پلیمر 2 کیمیا جاوید 1