برنامه هفته چهارم پنجمین دوره مسابقات والیبال کارکنان
جمعه 7/10/97 سالن قدس کارگران
کیمیا جاوید با صنایع فلزی ساعت 16
نوین اتصال با آتی لوله ساعت 17
آتی قطعه با مونا پلیمر ساعت 18
دفتر اصفهان با سپهر پلیمر ساعت 19
در هفته پنجم روز جمعه 21/10/97 مسابقات زیر برگزار خواهد شد
صنایع فلزی با آتی لوله
آتی قطعه با نوین اتصال
سپهر پلیمر با کیمییا جاوید
دفتر اصفهان با مونا پلیمر
در هفته ششم روز جمعه 28/10/97 مسابقات زیر برگزار خواهد شد
مونا پلیمر با کیمیا جاوید
آتی قطعه با آتی لوله
سپهر پلیمر با صنایع فلزی
دفتر اصفهان با نوین اتصال