به دليل تقاضاهاي مكرر همكاران در خصوص به تعويق انداختن هفته اول مسابقات واليبال ومسابقات ضربه آزاد گل كوچك،به اطلاع مي رساند تاريخ اجراي فعاليت هاي مذكور به شرح زير تغيير يافته است.خواهشمند است با ابلاغ اين موضوع به كليه كاركنان به ويژه كميته ورزش واحد مربوطه آنان را از اين تغيير مطلع فرمائيد.ضمنا"ساير برنامه هاي تدوين شده طبق تقويم ابلاغي به قوت خود باقي مانده است.

هفته آغازين مسابقات واليبال از روز جمعه 2 / 9 / 97 به روز جمعه 9 / 9 / 97 با رعايت شرايط زير تغيير نمود.

* كارت تكميل شده تيمها(الصاق عكس،درج مشخصاتشركت كنندگان، مهر وامضاء مسئولين) وفيش واريزي ورودي مسابقات مي بايستي حد اكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ5 / 9 / 97 به مديريت ورزش كاركنان باشگاه تحويل شده باشد.

*اجراي مسابقات ضربه آزاد گل كوچك از روزچهارشنبه 7 / 9 / 97 به روز چهار شنبه 28 / 9 / 97 موكول گرديد.

* ميزباني كليه فعاليت هاي مرحله نهايي ورزشي كاركنان در اسرع وقت از طريق سامانه فرزين اعلام خواهد شد.